İşyerinde Risk Değerlendirilmesi

İşyerinde Risk Değerlendirilmesi

Amaç, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması ile ürün kaybına, makine, araç ve gereçlerin hasar görmesine engel olmaktır. Yeni iş kanunu ve AB uyum sürecinde yayınlanan İSG yönetmelikleri gereği işveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında; risklerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi ve risklerle kaynağında mücadele edilmesi prensiplerine uymakla yükümlü tutulmuştur.

Risk değerlendirmesini kimler yapar?

Risk değerlendirmesinin, iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimlerine, bunların bulunmaması durumunda ise, dışarıdan hizmet veren uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılması esastır. İşin niteliğine bağlı olarak işveren kendisi de risk değerlendirmesi yapabilmektedir.

Risk Değerlendirmesi yapılmasını gerektiren durumlar nelerdir?

– İşin kuruluş aşamasında veya yeni bir işyeri açıldığında

– Yeni bir makine veya ekipman alınması

– Yeni tekniklerin geliştirilmesi

– İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması

– Yeni hammadde ve yan mamul maddelerin üretim sürecine girmesi

– Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

– İş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmesi

– İş kazası ve meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile,yangın,parlama ve patlama gibi iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olaylann ortaya çıkması.

Bilgi ve veri toplama işleminde hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?

– Yapılan işler

– işlerin süresi ve sıklığı

– İşin yürütüldüğü yer

– İşin kim veya kimler tarafından yapıldığı

– Yürütülen işlerden etkilenebilecek olanlar

– Yürütülen işlerden etkilenebilecek olanlar

– Alınmış olan eğitimler

– İşin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği

– İşin yürütümü sırasında kullanılacak makine ve ekipman

– Bu makine ve ekipmanların kullanım talimatı

– Kaldınlacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri

– Kullanılan kimyasallar ve özellikleri

– Mevcut korunma tedbirleri

– Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır.

Tehlike tanımlamasında dikkate alınacak hususlar neler olmalıdır?

– Kişinin yüksekten düşmesi

– Cisimlerin düşmesi

– Kayma,takılma ve benzeri düşmeler

– Elle taşıma işleri

– Ekranlı araçlarla taşıma

– Rutin çalışma

– işyeri yerleşim planı

– Aydınlatma süresi

– Seyyar el aletlerinin kullanımı

– Sabit makinelerin kullanımı

– Hareketli erişim ekipmanlan (merdivenler, çalışma platformları)

– Mekanik kaldırma araçları ürünler