Sağlıklı İşyerleri

Sağlıklı İşyerleri

Aydınlatma
İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniği gerektirir. Aydınlatma öncelikle yapılan iş ve işlemlerde kalite standartlarmm gerektirdiği tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, en uygun aydınlatma koşullarında çalıştınlması da onların göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için aynı amaca hizmet eder. “Fabrikalarda ve işletmelerde periyodik olarak ışık şiddeti ölçülerek işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 18.Maddesinin yanında DIN 5035 ve ISO 8995 ‘e göre değerlendirilerek aydınlatmada eksik görülen yerlerde iyileştirme yapılıp sağlıklı bir iş ortamı yaratılmalıdır.”

Gürültü 
Yasal Dayanaklar ve Gürültü Ölçümü “Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir” (İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü madde 78. Gürültü Yönetmeliği madde 5, 6, 7, 8.)

Toz ölçümü
Genellikle tanecik büyüldüğü 300 mikronun altında olan katı tanecilder için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına neden olmaktadır. (İş Sağlığı ve İş Güvenlik Tüzüğü madde 76.)

Gaz ölçümü 
İnsan sağlığının korunması, çevrede, işletmede kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için iş yeri atmosferindeki gazların değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak ilgili mevzuatta yer alan tespit edilmiş uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerlerini aşıp aşmadığı genellikle bir yıllık dönemler halinde ölçülerek kontrol edilmelidir. (Patlayıcı ortamlann tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik)