İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş kazası: Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işi yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı işi niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle,sigortalılara sağlanan yardımlar için staj şartı yoktur.

Geçici iş görmezlik ödeneği: İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı ayakta tedavilerde üçte ikisi oranında geçici iş görmezlik ödeneği verilir.

Sürekli iş görmezlik: Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan tedavi sonunda sigortalının meslekte kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının kaybedilmiş olması halidir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10’unu kaybedenlere sürekli iş görmezlik geliri bağlanır.İş görmezlik hallerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağı tüzükle belirlenmiştir. Sürekli iş görmezlik olay sayıları çalışma gücünü %10’dan daha az kaybedenleri de kapsamaktadır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm olayları: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümler ile tedavilerinin devamı esnasında veya meslekte kazanma gücünün %50 veya daha fazlasını kaybederek sürekli iş görmezlik geliri alırken ölenleri kapsamaktadır.

Prim oranları: İş yerinin tehlike sınıf ve derecesine göre, prim esas kazancın %1,5 ve %7’si arasında değişir.Tamamını işveren öder.