Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma süreleri düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler, aşağıda belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Yönetmeliğe göre; Bir İşçinin Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Çalıştırılabileceği İşler Şunlardır:

a) Kurşun ve arsenik işleri

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri,
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılanişler,
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri,
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriylebina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

b) Cam sanayi işleri

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),
3) Ateşçilik işleri,
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde),
7) Camı fırın başından alma işleri,
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,
9) Tıraş işleri,
10) Asitle hak ve cilalama işleri,
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

c) Cıva sanayi işleri

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte  çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılanlehimcilik işleri,
2) Cıvalı aletler yapımı işleri,
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuarlarda cıvayla yapılan işler.

d) Çimento sanayi işleri

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),
2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,
3) Kimyasal arıtma işleri,
4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,
5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,
6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri,
7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri.

f) Çinko sanayi işleri

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılmasıişleri,
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

g) Bakır sanayi işleri

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesiişleri,
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri,
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

h) Alüminyum sanayi işleri

1) Alüminyum oksit üretimi işleri,
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,
3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

i) Demir ve çelik sanayi işleri

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler,
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler,
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

j) Döküm sanayi işleri

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
4) Maden eritme ve dökme işleri,
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

k) Kaplamacılık işleri

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),
2) Polisaj işleri,
3) Kalaycılık işleri,
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,
5) Asitle yüzey temizleme işleri.

l) Karpit sanayi işleri

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

m) Asit sanayi işleri

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,