İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İstenen Belgeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İstenen Belgeler

1. işçilerin SSK işe giriş bildirgeleri

2. Çalışan işçilerin Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği örnek forma göre çıkartılmış sağlık raporları (periyodik sağlık kontrolleri yapılmış olacaktır).

3. İş sağlığı ve güvenliği kurul defteri veya tutanaldarı, kurul iç yönetmeliği

4. İş yerinde yapılmış en son iş sağlığı ve güvenliği teftişine ait tutanak

5. İş yerinin sahip olduğu kurma izni ve işletme belgesi

6. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanla düzenlenmiş sözleşme

7. işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıldarma dair sertifıka veya belgeler

8. Kazanlarm (sıcak su kazan’, buhar kazam) kontrol belgeleri

9. Kompresör ve hava tanklarmm kontrol belgeleri

10. Havalandırma tesisat= kontrol belgesi

11. Kaldırma araçlarmm (vinç, caraskal, asansör, lift, forklift, mobil kaldırma araçları v.b.) kontrol belgeleri

12. Kazancılarm ateşçi belgesi

13. iş makinelerini kullananlarm(forklift v.b.) operatör belgesi

14. İş yeri hekimi sözleşmesi, iş yeri hekiminin sertifikası

15. İş yeri sağlık biriminin yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

16. Sağlık memuru veya hemşirelerin sözleşmesi

17. Yemekhane ve çay ocaklarmda çalışan işçilerin portör muayene belgeleri

18. Gürültülü işlerde çalışanların kulak odyoğramları

19. Tozlu işlerde çahşanlarm akciğer filmleri (radyoğrafileri)

20. Basınçli gaz tüplerinin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi,hacim deneyi kontrol belgeleri

21. Elektrikle çalışan makinelerin topraldama belgeleri

22. Aydınlatma sistemi dahil tüm elektrik tesisatmm periyodik kontrol belgesi

23. Paratoner tesisatmm periyodik kontrol ve imalat yeterlilik belgesi

24. Akaryakıt depolarmm statik elektrik topraklama belgesi

25. Yangın söndürme cihazlarmm kontrol belgeleri

26. Yangm söndürme eğitimi ve tatbikatı ile ilgili belgeler acil durum planı

27. Kişisel koruyucu malzemelerin verildiğine dair zimmet belgeleri

28. Kişisel koruyucu donanırmna ilişkin risk belirleme tablosu (Kişisel Koruyucu Donammlarm Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ “04.05.2004 Sayı:25452”)

29. içme suyunun içilebilirliğine dair tahlil raporu

30. İş yerinde son 1 yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısı ve sonuçları ile iş günü kaybı

31. Çalışan işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk, çırak, toplam ayrı ayrı belirtilecek)

32. işçilerin özlük dosyaları ve nüfus cüzdanı örnekleri (fotokopileri)

33. Ana yüklenici ile alt yükleniciler arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmeleri

34. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan sağlık ve güvenlik planı ile dosyası

35. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan ve bölge müdürlüğüne verilen ön bildirimin sureti (Yönetmelik Ek-ili)

36. İş yerinde yapılan risk değerlendirmesine ait evraklar

37. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS)

38. Patlayıcı ortamlarm bulunduğu işyerlerinde patlamadan korunma dökümanı

39. İş yerinde yapılmış ortam ölçüm analizleri(toz,gaz,gürültü v.b.)

40. Metal işlerinde çalışan işçilerin tetanoz aşılarmm yaptırıldığ-ma dair belgeler

41. Yer altı tankmm katodik korumasının yapıldığına dair belge

42. LPG depolama tankı ve boru tesisat= periyodik kontrol belgesi

43. LPG tankmm uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesi

44. LPG tankı ve boru tesisatı ve donanımları ile metal aksamlı teçhizat ve tesisatın topraklamalarmm uygunluk belgesi

45. LPG istasyonu için sorumlu müdür sözleşmesi

46. LPG istasyonunun TSE yeterlilik hizmet belgesi

47. LPG istasyonu için iş yeri çalışma talimatnameleri

48. Kurma izni veya işletme belgesi başvurusu durumunda

a)ilgili bölge müdürlüğüne verilen dilekçe ekindeki beyanname

b)İş yeri vaziyet planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak 2 nüsha)

c)İş yeri mimari projesi (plan-kesit-cephe olarak 1/50-1/100 ölçekli olarak 2 nüsha)

49.iş yerine ait kapasite raporu