Kalifiye İnsan Gücü Kurutuluyor

Kalifiye İnsan Gücü Kurutuluyor

İş’te Sağlık’ın ilk sayısında “Çankaya İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi”nden Zekai Düzgün’i konuk ettik. İş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi ve eksik yapılaması halinde ortaya çıkan zararlan konuştuk.

Düzgün, iş sağlığı ve güvenliğinin günümüzde çok önem kazandığını, alınması gereken tedbirlerin işçi, işveren ve ülke ekonomisi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sayın Düzgün iş sağlığı ve güvenliği kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır? Ne gibi faydalar sağlamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği, sanayileşme sonrası ortaya çıkan ve sanayinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün daha da önem kazanan bir çalışma alanıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının hazırlanmasıdır. Günümüzde çalışma yaşamını etkileyen pek çok risk vardır. Bu riskler hem çalışanı, hem işvereni, hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizdeki gelişimi nasıl olmuştur? Konuya gerekli önemin verilmemesinin ne tür etkileri olmaktadır?

Avrupa Birliği kapısına geldiğimiz süreçte, daha önce yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanununun yetersizliği ve eksildiğinden, gerek kamu, gerekse özel kuruluşlar ve işletmelerde İş sağlığı ve Güvenliğine gerekli önem gösterilememiştir. Bu durum meslek hastalıkları ve iş kazalan ortalamalannın yüksekliği ile bizleri diğer sanayi ülkelerinin gerisinde bırakmıştır. İş kazalarının ve meslek hastahldarmın yüksekliği, malzeme ve iş gücü kaybına neden olmakta ve ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir. İş kazalan sonucunda ölen veya sakatlananlann çalışma hayatından çekilmesiyle, onların çalışabilecelderi sürede sağlayacakları üretim ve GSMH’ ye katkılarından mahrum kalınmaktadır. Daha da önemlisi ülkemizin en önemli zenginlilderinden olan kalifiye insan gücü kaynaklarının kurutulmasıdır.

4857 Sayılı kanun ne gibi düzenlemeler getirmiştir?

Avrupa Birliğine uyum yasaları altmda çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklerde de görüldüğü gibi, iş ve işçi sağlığına verilen önem artınlmıştır. Yeni iş kanunumuzun 77.maddesi gereğince; işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri genel olarak şu şekilde belirlenmiştir. “işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymalda yükümlüdürler” 4857 sayılı iş kanunun uygulanmasında yol göstermek amacıyla çıkarılan yönetmeliklerde bu konuyla ilgili aynntılan bulmak mümkündür.

Çankaya İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ne tür hizmetler vermektedir?

Çankaya İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak, tüm işyerleri ve fabrikalara;4857 sayılı İş Kanunu, İş kanununa bağlı Mevzuat ve Yönetmelilder, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında İş ve işçi Sağlığı yönünden yaptırmalda yükümlü olunan tüm sağlık ve mühendislik ve eğitim hizmetlerini vermek amacıyla kurulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak olan tüm sağlık, mühendislik ve eğitim hizmetleri, iş gücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve iş yeri ortamında verilmektedir. İşci sağlık taramalarında laboratuar hizmetleri için mobil araçlar kullanılmaktadır. Araçlar içerisinde Akciğer Grafisi çekiminde, çevreye hiçbir şekilde radyasyon yaymamakta ve zarar vermemektedir. Araçlar TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Radyoloji yönetmeliğine uygun şekilde dizaynı yapılmış olup TAEK Lisans belgesi ile tescillenmiştir. Odyometri ölçümleri, standartlara uygun olarak dış ortam gürültüsünden tamamen yalıtılmış sessiz kabin içerisinde yapılabilmektedir.